Kako je prav - z otroki ali z otroci?

Nekatere sklanjatve nam kljub skoraj vsakodnevni rabi povzročajo težave. Nanje moramo biti pozorni predvsem pri lektoriranju oziroma pri uradni rabi jezika, v sproščenem govoru pa so nam napake pri težjih sklanjatvah načeloma oproščene. A da ne pridemo po nepotrebnem v zadrego, poglejmo najpogostejše napake pri sklanjatvah oziroma težavne samostalnike, s katerimi si pri pisanju ali lektoriranju večkrat belimo glavo.

 

Med slednje gotovo sodi sklanjanje besede »OTROK«. Pri ednini težav nimamo:

 

 ednina

 imenovalnik

 Otrok spi.

 rodilnik

 Otroka ni doma.

 dajalnik

 Otroku je dal igračko.

 tožilnik

 Otroka vidim.

 mestnik

Pri otroku je pustil knjigo.

 orodnik

 Z otrokom se igram.

Tudi dvojina nam načeloma ne predstavlja težav, nekoliko dileme je le pri mestniku.

 

 dvojina - prav

 narobe

 imenovalnik

 Otroka spita.

 

 rodilnik

 Otrok ni doma.

 

 dajalnik

 Otrokoma je dal igračko.

 

 tožilnik

 Otroka vidim.

 

 mestnik

 Pri otrocih je pustil knjigo.

 Pri otrokih je pustil knjigo.

 orodnik

 Z otrokoma se igram.

 

Večini ljudem pa največ težav povzroča množina, kjer se v imenovalniku, mestniku in orodniku črka »k« zmehča v »c« (ostanek iz praslovanščine). Za pomoč si lahko zapomnimo (neresničen) stavek »Z otroki je križ.«, kjer se črka »k« dvakrat ponovi in nas spomni na pravilno obliko.

 

 množina - prav

 narobe

 imenovalnik

 Otroci spijo.

 Otroki spijo.

 rodilnik

 Otrok ni doma.

 

 dajalnik

 Otrokom je dal igračo.

 

 tožilnik

 Otroke vidim.

 

 mestnik

 Pri otrocih je pustil knjigo.

 Pri otrokih je pustil knjigo.

 orodnik

 Z otroki se igram.

 Z otroci se igram.

So težave tudi s hčerjo … s hčero?

Pri samostalniku »HČI« se težave večinoma pojavljajo v imenovalniku in tožilniku ednine. 

 

prav

narobe

imenovalnik

To je moja hči.

To je moja hčer./To je moja hčera.

rodilnik

Hčere ni doma.

 

dajalnik

Hčeri sem dal knjigo.

 

tožilnik

Hčer vidim.

Hčero vidim./Hči vidim.

mestnik

O hčeri sem ti govoril.

 

orodnik

S hčerjo grem na dopust.

 

Z dvojino in množino po navadi nimamo težav, sta pa možni dve obliki v dajalniku.

imenovalnik

dvojina

množina

rodilnik

hčeri

hčere

dajalnik

hčer/hčera

hčer/hčera

tožilnik

hčerama

hčeram

mestnik

hčeri

hčere

orodnik

(o) hčerah

(o) hčerah

imenovalnik

(s) hčerama

(s) hčerami

 

To je moja mater – mati?

Pri besedi »MATI« se dileme pojavljajo predvsem v imenovalniku in tožilniku ednine.

 

prav

narobe

imenovalnik

To je moja mati.

To je moja matera.

rodilnik

Matere ni doma.

 

dajalnik

Materi sem dal rože.

 

tožilnik

Mater vidim.

Mati vidim./Matero vidim.

mestnik

O materi sem ti govoril.

 

orodnik

Z materjo se pogovarjam.

 

 

V dvojini in množini načeloma ni težav.

imenovalnik

dvojina

množina

rodilnik

materi

matere

dajalnik

mater

mater

tožilnik

materama

materam

mestnik

materi

matere

orodnik

(o) materah

(o) materah

 

(z) materama

(z) materami

 

Pred mano je še veliko dnevov … dni?

Pri sklanjanju besede »DAN« v ednini ni težav, torej:  

 

ednina

imenovalnik

dan

rodilnik

dneva/dne

dajalnik

dnevu

tožilnik

dan

mestnik

(o) dnevu

orodnik

(z) dnevom/dnem

 

Dileme se pojavijo v dvojini in množini, kjer so mogoče dvojne (kratke in dolge) oblike, pogosto pa je tudi napačno sklanjanje.

 

dvojina

množina

imenovalnik

dneva

dnevi

rodilnik

dnevov/dni

dnevov/dni

dajalnik

dnevoma/dnema

dnevom/dnem

tožilnik

dneva/dni

Preživeli smo dva lepa dneva/dni.

dneve/dni

mestnik

(o) dnevih/dneh

(o) dnevih/dneh

orodnik

(z) dnevoma/dnema

(z) dnevi/dnemi

 

Tla

Pri množinskem samostalniku »TLA« težave povzroča dajalnik: 

 

množina - prav

narobe

imenovalnik

tla

 

rodilnik

tal

 

dajalnik

tlom

Gledal je proti tlom.

tlem

Gledal je proti tlem.

tožilnik

tla

 

mestnik

(o) tleh

 

orodnik

(s) tlemi/tli

 

 

Možgani

»MOŽGANI« so še en množinski samostalnik, pri katerem se dileme pojavijo v rodilniku.  

 

množina - prav

narobe

imenovalnik

možgani

 

rodilnik

možganov

Ne uporablja možganov.

možgan

Ne uporablja možgan.

dajalnik

možganom

 

tožilnik

možgane

 

mestnik

(o) možganih

 

orodnik

(z) možgani